top of page

ODBORNÉ SEMINÁRE

Široké portfólio vzdelávacích aktivít pre zdravotníkov
MEDICÍNSKA TEMATIKA

 

Odborné semináre s medicínskou tematikou pre lekárov, lekárnikov a ostatných zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej služby.

Semináre sú kreditované príslušnými komorami v zmysle § 9b ods. 4 Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 444/2019 Z.z. o o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

MEDICÍNSKE PRÁVO

 

Odborné semináre kreditované príslušnými komorami vyhovujúce požiadavkám sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Semináre sú zostavené právnikmi zaoberajúcimi sa medicínskym právom. Sú zostavené na základe požiadaviek zdravotníckych pracovníkov. Konkrétne praktické rady a návody ako postupovať v prípade hroziceho alebo reálneho útoku na česť, dôstojnosť a/alebo fyzickú a psychickú integritu lekára, ako aj konkrétne praktické rady a návody ako postupovať v spore so zdravotnou poisťovňou, pracovno-právnom spore, a v prípade, ak proti lekárovi bolo podané trestné oznámenie. 

PSYCHOLÓGIA

 

Skutočne nebezpečných, agresívnych pacientov je menej ako sa Vám v skutočnosti zdá. Napriek tomu nespolupracujúci pacienti môžu predstavovať značnú prekážku pri práci.  Sťažujú Vašu prácu, oberajú Vás o čas a riskujete nárast počtu sťažností na zdravotníkov. Včasným odhadom pacienta a situácie, vhodne zvoleným opatrením a efektívnou komunikáciou sa dá predísť nespokojnosti so strany pacienta, príbuzných, aj verejnosti. Schopnosť predísť a zvládnuť potenciálne konfliktnú situáciu zvýši efektivitu práce zdravotníckeho personálu a celkovo zlepší pracovné prostredie a pracovnú morálku. Pri nadmernej záťaži človek rýchlejšie vyhorí a stratí záujem o svoju profesiu – tak to je aj zo strany ošetrovateľov, sestier aj lekárov.  Zvýšením kvalifikovanosti zdravotníckeho personálu a zlepšením jeho pracovného prostredia sa zvýši celková kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo povedie k spokojnosti ako zo strany pacienta, tak aj zo strany zamestnancov.

bottom of page