top of page
Právna sebaobrana lekára

 

Odborný seminár sa zaoberá možnosťami právnej obrany lekára v súčasnom prostredí slovenského legislatívneho rámca. Okrem presného zadefinovania jednotlivých možností ohrozenia, škandalizácie a kriminalizácie lekára práca obsahuje konkrétne praktické rady a návody ako postupovať v prípade hroziceho alebo reálneho útoku na česť, dôstojnosť a/alebo fyzickú a psychickú integritu lekára, ako aj konkrétne praktické rady a návody ako postupovať v pracovno-právnom spore, a v prípade, ak proti lekárovi bolo podané trestné oznámenie. 

Pozornosť venuje jednotlivým právnym nástrojom slovenského občianskeho, trestného, správneho a pracovného práva, ktoré má lekár k dispozícií v prípade neoprávneného zásahu do jeho práv a podrobne popisuje spôsob ich uplatnenia.

Cieľom seminára je poskytnúť lekárovi ucelený a praktický návod ako vyššie uvedené situácie efektívne zvládnuť.

Aktuálne právne problémy v gynekológii a pôrodníctve

 

Odborný seminár oboznamuje lekára s riešením základných právnych problémov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, pričom zrozumiteľne vysvetlí práva a povinnosti gynekológa v konkrétnych situáciách každodennej praxe. Zároveň prináša širší pohľad na aktuálne právne otázky a dilemy vznikajúce najmä v oblasti reprodukčných práv a reprodukčného zdravia. Výklad jednotlivých problémov je obohatený o kazuistiky zo Slovenskej a Českej republiky.

Farmaceutické právo. Prevádzka farmaceutických zariadení

 

Orientácia v aktuálnej legislatíve upravujúcej poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zrozumiteľné vysvetlenie práv a povinností poskytovateľa, konkrétne a praktické rady a návody ako riešiť reálne právne problémy vznikajúce pri prevádzkovaní lekárenského zariadenia. 

bottom of page