top of page

Neodkladná podpora životných funkcií pre zdravotníckych pracovníkov

Podľa § 9b ods. 4 Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 444/2019 Z.z. o o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

1. základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti

2. náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia

3. základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a zavážným zdravie ohrozujúcim stavom

4. hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS

5. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus)

6. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých

7. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí

8. použitie automatickej externej defibrilácie

9.  špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita,  intoxikácie, úraz

10. použitie defibrilácie (štandardnej)

11. BLS a akútny koronárny syndróm

12. BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy

13. BLS a ťažký úraz – dopravné nehody

14. Šok, krvácanie

15. Hypotermia, hypertermia, popáleniny, poleptania

17. bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc

 

Časť praktická

 

1.hlavné zásady pri poskytovaní BLS – zhodnotenie, bezpečnosť, volanie

2. KPCR dospelých a detí

3. KPCR a defibrilácia

4. KPCR novorodencov pri tehotenstve, topení, anafylaxii, intoxikácii, podchladení

5. polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica,končatiny)

6. uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom

7. zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky

8. riešenie modelových resuscitačných situácií, farmakoterapia v rámci KPCR

9. manipulácia s kyslíkovou fľašou s redukčným prietokovým ventilom a súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku

bottom of page