top of page

VYHLÁŠKA 444/2019

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2019

o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2019 Z. z. ustanovuje:

§ 2

 Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti

(7)

Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti riešenia neodkladných stavov sú splnené, ak má poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti vypracovaný

a)

postup pravidelných kontrol funkčnosti zdravotníckych pomôcok a prístrojov na riešenie neodkladných stavov, vrátane sledovania doby expirácie liekov a vykonávania a evidencie zápisov o vykonaných kontrolách,

b)

plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne,

c)

postup privolania odbornej pomoci pri vzniku neodkladného stavu,

d)

postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

§3

 Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta u poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti

(4)

Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti riešenia neodkladných stavov sú splnené, ak má poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vypracovaný

a)

postup pravidelných kontrol funkčnosti zdravotníckych pomôcok a prístrojov na riešenie neodkladných stavov vrátane sledovania doby expirácie liekov a vykonávania a evidencie zápisov o vykonaných kontrolách,

b)

plán školenia všetkých zdravotníckych pracovníkov poskytovateľa v poskytovaní prvej pomoci a v riešení neodkladných stavov minimálne dvakrát ročne,

c)

systém privolania odbornej pomoci pri vzniku neodkladného stavu a viditeľné označenie liniek tiesňového volania 112, 150, 155 a 158,

d)

postup opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

 

Účinnosť od 1. Januára 2020

Zdrojhttps://www.epi.sk/zz/2019-444

bottom of page